Voorwaarden voor gebruik

Algemene huurvoorwaarden

Sleep Well Ness Zeeland / Domburg /Oostkapelle

Toepassing

• Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de door u gehuurde vakantiewoning- of kamer .• In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning. • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 26 jaar of ouder zijn. Groepen onder 26 jaar zijn in principe uitgesloten tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u een bevestiging en een factuur. Bij deze reservering accepteert u automatisch onze voorwaarden die u op onze website kunt terugvinden. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning of kamer voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling

Wij verzoeken u om 50 % van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 50% dient u 1 maand voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken. De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar het op de factuur genoemde rekeningnummer en tenaamstelling Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden en de verschuldigde huur alsnog op u te verhalen. In afzonderlinge gevallen kan voor de huur van een kamer een cashbetaling overeengekomen zijn. In dit geval geldt dat u akkoord gaat met de algemene huurvoorwaarden wanneer u binnen 7 dagen na de bevestiging geen schriftelijke reactie heeft gegeven.

Borgsom

De borgsom bedraagt € 250,00 tot € 500,- afhankelijk van het huis dat u boekt. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen. Dit houdt ook in geen geluidsoverlast maken en bij het uitchecken de woning in goede staat achter laten zonder vuilnis en een lege afwasmachine.

a. De borgsom moet tezamen met de huursom te worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

b. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten door het niet schoon achter laten van de woning of door geluidsoverlast veroorzaken na 23 uur) van ons op de huurder binnen 21 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel

a. De huurder krijgt, bij bevesting van de boeking over de code van een sleutelkluis waarin de huissleutel is opgeborgen. Deze code mag niet worden overgedragen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten. Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning wordt hiervoor € 25,00 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borgsom. Ter controle vragen wij de huurder zich eerst te legitimeren voordat de kopie sleutel wordt overhandigd.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

•Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.

 • Bij annulering tot 35 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht

• Bij annulering vanaf 35 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd. • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.

• In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het vakantiehuis

• Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:30 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:30 uur te hebben verlaten .

• Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.

• Buiten mag geen open vuur worden toegepast. • Huisdieren meenemen is niet toegestaan, tenzij apart overeengekomen.

• De huursom is exclusief eindschoonmaak, handdoeken en bedlinnengoed. • Bedlinnen en handdoeken dient u zelf mee te nemen of apart via ons te huren door dit minimaal 7 dagen voor aankomst schriftelijk door te geven.

• Barbecueën met de aanwezige bbq is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te zijn). Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.

• Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. 

• Verblijf van meer personen in een vakantiewoning of kamer dan op de reservering is overeengekomen, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.

a. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.

b. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen

c. Indien het vakantiehuis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken, geldt het volgende: in Nederland is het ten strengste verboden illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen! Hier staan hoge boetes op en het wordt streng gecontroleerd. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.

d. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes bewonen, zulks met inachtneming van het reglement van orde, dat voor het betreffende vakantieverblijf geldt; daarbij verbindt hij zich alle schade-met uitzondering van de gevaren van brand door zijn toedoen, of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, de huisraad of anderszins ontstaan, direkt te vergoeden. Dat geldt ook voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of de huisraad.

e. Het verblijf in de vakantiewoning of kamer geschiedt volledig op eigen risico van de huurder. De huurder neemt ook de verantwoordelijkheid voor zijn gasten en familie. De bewijslast ligt hierbij bij de huurder. Alle gasten dienen zich aan de huisregels te houden. In geval van een zwembad is alle aansprakelijkheid ook voor de huurder. De huurder wordt geacht zelf op eventueel aanwezige kinderen te letten die niet kunnen zwemmen en daar zelf volledige verantwoordelijkheid voor te nemen.

f. Het is de huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving, vooral tussen 23:00 en 8:00 uur.

g. Eventuele bezwaren met betrekking tot het huurobjekt dienen onmiddellijk bij de aanvang van de huurtermijn, doch uiterlijk binnen 12 uur na het huurbegin, met de verhuurder/eigenaar te worden opgenomen, om zo de verhuurder in gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk onmiddellijk op te lossen. Na deze tijd kan geen beroep meer worden gedaan op een gebrek betreffende de accommodatie.

h. Mocht het huurobject tijdens de huurperiode niet bezemschoon zijn en bovenmatig zijn vervuild kunnen extra schoonmaakkosten berekend worden en deze kunnen verrekend worden met de waarborg.

Vertrek en eindschoonmaak

In het Nederland geldt een strikte afvalsregeling. De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers. De huurder is aansprakelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst, voor alle boetes, kosten, schade die de verhuurder lijdt bij het niet nakomen van de aanwijzingen rondom afvalscheiding. Het vakantiehuis dient op de volgende wijze worden achtergelaten:

• Het huis veegschoon achterlaten

• Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst

• Gehuurd dekbedovertrekken en linnengoed opgevouwen bij de trap beneden

• Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten

• Geen etenswaren achterlaten in de kasten

• Tuinmeubilair en kussens graag binnen zetten

• De vuilnisbakken geleegd • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.

• Het niet gehoorzamen van deze aanwijzingen kan leiden tot het gedeeltelijk of geheel niet terugbetalen van de borg.

Ontbinding

a. Sleep Well Ness Zeeland / Domburg / Oostkapelle en verhuurder/eigenaar is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn: -als bij de aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan; -indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat; -indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt voor 20:00 uur, zonder schriftelijke, telefonische of digitale berichtgeving, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken; -indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of de reglementen van orde niet nakomt. b. Het verlaten van het gehuurde object doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.

Geschillen

a. Schriftelijke bezwaren dienen in de voertaal van het vakantieland voorgelegd te worden bij Sleep Well Ness Zeeland/ Domburg / Oostkapelle en zullen aan de huiseigenaar worden voorgelegd. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, en niet anders dan gerechtelijk kunnen worden beslist, zullen door een daartoe bevoegde rechter te Middelburg worden beslecht.

Overig

a. Sleep Well Ness Zeeland / Domburg / Oostkapelle en de verhuurder zijn niet aansprakelijk voor: -diefstal, verlies of schade, op wat voor manier dan ook, die tijdens of als gevolg van een verblijf in een verhuurobject ontstaan; -defect of niet in bedrijf gestelde apparatuur; -ongemakken of overlast veroorzaakt door derden.

b. Sleep Well Ness Zeeland / Domburg / Oostkapelle gaat uiterst zorgvuldig om met de juistheid van de informatie die de verhuurder ons verstrekt en het samenstellen en verspreiden hiervan. Wij kunnen echter niet garanderen dat de actuele toestand gelijk is aan de hier genoemde, door eventuele wijzigingen na verloop van tijd.

c. Voor de algemene toestand van het huurobject is de eigenaar volledig verantwoordelijk.

d. Sleep Well Ness Zeeland / Domburg / Oostkapelle is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van verkeerde informatie, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel kan ontstaan als gevolg hiervan.

e. Wij willen u erop wijzen dat inrichting en comfort van alle vakantieobjecten minimaal voldoen aan de standaard plattelandsnormen, maar af kunnen wijken van stedelijk normen.

f. Sleep Well Ness Zeeland /Domburg / Oostkapelle treedt als bemiddelaar op tussen huurder en verhuurder/eigenaar.

g. Wanneer één van de voorwaarden niet geldig zou zijn, blijven de andere voorwaarden zonder uitzondering geldig.

 Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.